Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van SUBLIMEDOING.NL.

Sublimedoing.nl is onderdeel van Sublime . Sublime is een landelijk opererend commercieel radiostation te beluisteren via FM, DAB+, online en mobiele app. 

Sublimedoing.nl is een website van de besloten vennootschap Sublime Doing BV. Sublime Doing BV is een dochter van Exceed Jazz BV een onderneming met adres Tractieweg 41 Studio E, Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer _______ (in oprichting). 


Sublime Doing BV biedt een online platform (www.sublimedoing.nl) waarop projecten worden gepresenteerd die voor het realiseren van hun doelen opzoek zijn naar support in de vorm van bijvoorbeeld financiële bijdragen. Het platform presenteert deze projecten zowel op www.sublimedoing.nl als via de andere kanalen van Exceed Jazz BV waaronder Sublime Doing. Om van je project een succes te maken, wordt je geacht het project actief onder de aandacht te brengen via alle je eigen (sociale media) kanalen. 

Artikel 1. Definities 

 1. Sublimedoing.nl: het crowdfundingplatform van Sublime Doing BV en de daaraan gekoppelde website. 
 2. Dienst(en): De door Sublimedoing.nl aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:
  a) het bieden van toegang tot de Website,

  b) het aanbieden van een technisch platform waarop de “Initiatiefnemer(s)” het Project kan/kunnen presenteren en “Supporters” kan werven (‘crowdfunding’),

  c) advies aan de Initiatiefnemer(s) bij de presentatie en in overleg ondersteuning van het project door middel van de kanalen (radio en online) die ter beschikking staan aan Sublime. Initiatiefnemer(s) heeft/hebben niet automatisch recht op mediaondersteuning vanuit Sublime. Hierover worden tussen partijen separaat afspraken gemaakt,
  d) het delen van informatie met Supporters over de voortgang van het Project. Voor het delen van informatie, het doen van betalingen en het ontvangen van een tegenprestatie (“Rewards”) dienen Supporters hun  contactgegevens te delen met Sublimedoing.nl.
  Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over “Diensten” wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
 3. Streefbedrag: Het vooraf vastgestelde doelbedrag aan Support voor een Project;
 4. Supporter: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een Project een donatie doet, het Project “Support”
 5. Initiatiefnemer(s): De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Project aan Sublimeding.nl aanbiedt en/of waarmee Sublimedoing.nl een plaatsingsovereenkomst heeft gesloten in verband met het tot stand brengen van het Project en waarvoor Support wordt gevraagd;
 6. Supportovereenkomst:  De overeenkomst tussen de Supporter en de Initiatiefnemer(s) die ziet op de Support aan een Project;  
 7. Support: Een Supporter kan op verschillende manieren Support geven aan een Project
 8. Een bijdrage in de vorm van geld in de vorm van een schenking;
 9. Een bijdrage in de vorm van goederen of diensten; 
 10. Een bijdrage in een andere vorm die het Project ondersteunt kan ook worden afgesproken. De tegenprestatie (of reward) kan zijn niets (om niet) of een symbolische niet-financiële tegenprestatie. De Supporter kan een financiële bijdrage ook anoniem verstrekken, allen in het geval deze geen enkele tegenprestatie wenst.
 1. De Gebruiker: De Supporter, Initiatiefnemer(s), of iedere andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Sublimedoing.nl;
 1. Gebruiksvoorwaarden: De onderhavige voorwaarden; 
 2. Plaatsingsovereenkomst: Overeenkomst tussen Sublimedoing.nl en de Initiatiefnemer(s) die ziet op dienstverlening door Sublimedoing.nl  in verband met het Project; 
 3. Project: Het project dat door of vanwege Initiatiefnemer(s) op de website Sublimedoing.nl is geplaatst, waarvoor gedurende de looptijd Support wordt geworven ter realisatie van het Project en in welke Sublimedoing.nl ondersteuning biedt.
 4. Projectpagina: Pagina op de Website waarop het Project wordt gepresenteerd, inclusief alle teksten , beeld- en geluidsopnamen op deze pagina,
 5. Website: De website: www.sublimedoing.nl, bereikbaar via http://sublimefm.nl/sublime-doing/

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Plaatsingsovereenkomst, op het geven van Support en op ieder gebruik van de Diensten van Sublimedoing.nl.
 2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden. 
 3. Het gebruik van de Website en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Het aanbieden van Projecten door Initiatiefnemer(s) of het geven van Support is pas mogelijk nadat de Gebruiker akkoord is gegaan met de Gebruiksvoorwaarden. 
 6. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen Sublimedoing.nl en de Gebruiker. 
 7. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van Sublimedoing.nl: 

  1. niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
  2. geen inbreuk maken op de rechten van Sublimedoing.nl of rechten van derden,
   waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sublimedoing.nl is de Gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst, de Support of  het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.
 9. Sublimedoing.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Sublimedoing.nl zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.
 10. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 11. Sublimedoing.nl behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging (een deel van) de Projectpagina te verwijderen na melding door een derde van inbreuk op de rechten van die derde op enig op de Projectpagina geplaatst beeld- en/ of geluidsmateriaal.
 12. Indien Sublimedoing.nl aanwijzingen van derden ontvangt dat de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden is Sublimedoing.nl bevoegd om de Gebruiker de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen en/of het Project te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die Sublimedoing.nl nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van Sublimedoing.nl om de door of in verband met de bedoelde handeling door Sublimedoing.nl geleden schade op Gebruiker te verhalen. 

DE SUPPORTER

Artikel 3. Supporter 

 1. 1.De Supporter is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 18 jaar oud. De Supporter verklaart in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te verkeren. 
 2. 2.De Supporter staat er jegens Sublimedoing.nl en de Initiatiefnemer(s) voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het doen van Support waaronder zijn/haar  
   (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres (en eventueel bankrekeningnummer) correct en compleet is, tenzij de Supporter anoniem wenst te blijven.
 3. 3.Het is niet toegestaan om een Support te geven op valse naam/de naam van iemand anders.
 4. 4.De Supporter is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn e-mailadres door anderen, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan, in ieder geval zolang hij/zij Sublimedoing.nl nog niet van het ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld. 
 5. 5.De Supporter is gehouden om op eerste verzoek van Sublimedoing.nl de volgende informatie te verstrekken:
  a. De Supporter/rechtspersoon:
       1. Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), en
       2. Een kopie identiteitsbewijs van een of meerdere tekeningsbevoegde

      persoon/personen, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig
          tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere
          bestuurder(s)’:  identiteitsbewijzen van alle bevoegde bestuurders.

    b. De Supporter/natuurlijke persoon:
         1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning,  
            géén rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres, en
         2. Een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.
 6. 6.De Supporter kan rechtstreeks met Initiatiefnemer(s) contact opnemen.
   
 7. Sublimedoing.nl deelt en bewaart uitsluitend persoonsgegevens van haar Gebruikers met derden, behalve Initiatiefnemers, in de volgende gevallen:
  - Indien daartoe toestemming is verkregen. Het delen van uw persoonsgegevens vereist altijd uw uitdrukkelijke instemming, eventueel door middel van een opt-in systeem.

- Indien wij in goede trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of het delen van deze informatie redelijkerwijs vereist is om
a) te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, regeling, juridische procedure of een afdwingbaar overheidsverzoek b) naleving van de gebruiksvoorwaarden te verzekeren, waaronder ook onderzoek naar de schending daarvan door de gebruiker c) problemen in verband met veiligheid, fraude of technische problemen te traceren, voorkomen of anderszins op te lossen of d) om de schending van rechten, eigendom of veiligheid van de Dienst, haar gebruikers of het publiek zoveel mogelijk te voorkomen, zoals vereist en toegestaan binnen de grenzen van de wet.

 1. Indien Sublimedoing.nl zal samengaan, opgaan of op enigerlei andere wijze zal fuseren met een andere organisatie, zullen we de Gebruikers vooraf op de hoogte stellen dat enige persoonsgegevens in verband met de gebruikers account zal worden overgedragen aan een derde en wellicht een ander privacy beleid daarop van toepassing wordt.

SUPPORT EN BETALINGEN 

Artikel 4. Support

 1. De betaling vanwege de Support  aan een Project wordt aangehouden op een account bij
  Pay.nl (of andere payment service provider) gekoppeld aan de betaalrekening van de initiatiefnemer(s). Vanaf dit account worden de gelden rechtstreeks overgemaakt naar de Initiatiefnemer(s) van het betreffende Project.
 2. Support kan niet worden teruggevorderd of in een later stadium worden geweigerd, onverminderd het (percentage van) behaald Streefbedrag. De Initiatiefnemer(s) is/zijn vrij in de wijze van besteding van de Support.
 3. De Support (schenking) is onvoorwaardelijk. Indien duidelijk is dat de eerder overeengekomen tegenprestatie (Reward) onmogelijk is geworden, treden Supporter en Initiatiefnemer(s) in overleg over een andere tegenprestatie of geen tegenprestatie. In geen geval is Sublimedoing.nl aansprakelijk voor het (niet) nakomen van de tegenprestatie of de wijze van besteding van de Support door Initiatiefnemer(s). 
 4. De payment service provider keert de geldelijke Support periodiek uit aan de Initiatiefnemer(s), maar in ieder geval aan het einde van de looptijd van het Project op de Website. Anders dan bij andere crowdfunding platforms wordt alle Support, minus de fee van Sublimedoing.nl uitgekeerd aan de Initiatiefnemer(s) van het Project, ongeacht welk percentage van streefbedrag aan het eind van de looptijd van het Project is gerealiseerd. 
 5. Als door het geringe aantal (percentage) binnengekomen Support in geld de geldelijke tegenprestatie onverantwoord of onmogelijk is geworden wordt de Supporter hierover aan het einde van de looptijd van het Project door Sublimedoing.nl of de Initiatiefnemer(s) met een financiële onderbouwing geïnformeerd. Tussen Initiatiefnemer(s) en Supporter zal onderling voor zover mogelijk een andere tegenprestatie worden afgesproken.
 6. Wanneer het Streefbedrag aan het einde van de looptijd van het Project voor minder dan 100% is gerealiseerd dan kan de looptijd van het Project op de Website worden verlengd. Verlenging van de looptijd is eveneens gedurende de looptijd mogelijk. Bedragen die buiten de Project via Sublimedoing.nl worden opgehaald kunnen worden toegevoegd aan het via Sublimedoing.nl opgehaalde bedrag. Deze bedragen kunnen in onderling overleg wel of niet worden toegevoegd aan het Streefbedrag of rechtstreeks worden uitgekeerd aan de Initiatiefnemer(s) van het Project.

Artikel 5 Betalingen

 1. Alle prijzen gehanteerd door Sublimedoing.nl zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling van facturen van Sublimedoing.nl dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand, naast de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (met een minimum van 15%). 
 4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Sublimedoing.nl niet geïncasseerd kunnen worden, is Sublimedoing.nl gerechtigd de toegang tot de diensten van de betreffende Gebruiker op te blokkeren of een Project van de Website en andere media te verwijderen.
 5. Sublimedoing.nlis bevoegd de tarieven te verhogen indien:
 6. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
 7. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
 8. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk is.


DE INITIATIEFNEMER(S)

Artikel 6. Initiatiefnemer(s) en (het aanmelden van een) Initiatief    1.     Initiatiefnemer(s) kan/kunnen via de website of een e-malbericht een mogelijk Project aanmelden bij Sublimedoing.nl. Aanmeldingen dienen te geschieden via een e-malbericht bij Sublimedoing.nl via info@sublimedoing.nl
   2.     Voor de aanmelding van een mogelijk Project stuurt de beoogde Initiatiefnemer(s) een Initiatief op de wijze zoals beschreven op de Website.
   3.    De (beoogde) Initiatiefnemer(s) staat/staan er jegens Sublimedoing.nl voor in dat door hem/haar verstrekte informatie (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e- mailadres) voor de aanmelding van het Project en voor het Initiatiefnemersaccount correct en compleet is. 
   4.    Sublimedoing.nl controleert waar mogelijk de gegevens en de haalbaarheid van het Project. Sublimedoing.nl heeft te allen tijde het recht een Project te weigeren, zonder opgave van redenen. Sublimedoing.nl is onder geen beding aansprakelijk voor de correctheid van de informatie door de Initiatiefnemer(s) verstrekt.
   5.     Het is niet toegestaan om een Initiatief aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders. 
   6.   De (beoogde) Initiatiefnemer(s) is/zijn verplicht om correspondentie met Sublimedoing.nl ten aanzien van het wel of niet aannemen van het Project strikt geheim te houden en deze niet aan derden te verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De (beoogde) Initiatiefnemer(s) is/zijn ook aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van het bij Sublimedoing.nl bekende e-mailaccount, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan voordat hij/zij Sublimedoing.nl van ongeoorloofd gebruik op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 7. Project 

 1. Sublimedoing.nl fungeert als redacteur en beoordeelt en beslist of een mogelijk Project na de aanmelding op de Website geplaatst wordt. 
 2. Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de Website, voldoen (de beoogde) Initiatiefnemer(s) en het mogelijke Project aan in ieder geval de volgende voorwaarden en criteria:

  a. Het Project en de Initiatiefnemer(s) voldoen aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden;
  b.  Het Project voldoet aan de voorwaarden in de Plaatsingsovereenkomst;
  c.  De beoogde Initiatiefnemer(s) is/zijn, indien een natuurlijke persoon, tenminste 18 jaar oud. 

d. De beoogde Initiatiefnemer(s) heeft/hebben de beschikking over een eigen bankrekening in Nederland;

e. Het Project is naar inhoud en in de uitvoering geschikt voor de beoogde crowdfunding doeleinden, dit ter beoordeling door en naar de ervaringsregels van Sublimedoing.nl.
f. Alle Support dient te worden gebruikt voor de realisatie van de door de Initiatiefnemer(s) gestelde doelen. 

3.    Sublimedoing.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een mogelijk Project niet te
       plaatsen of een Project van de Website te verwijderen en verwijderd te houden,
       bijvoorbeeld indien niet voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.

4.    Sublimedoing.nl stelt de (beoogde) Initiatiefnemer(s) per e-mail met of zonder onder
       opgaaf van reden op de hoogte van een beslissing om een mogelijke Project niet te plaatsen
       of een Project te verwijderen. Het besluit van Sublimedoing.nl is bindend en definitief.

5.    Sublimedoing.nl heeft geen rol en is niet aansprakelijk in het nakomen de verplichtingen 

       van de Initiatiefnemer(s), zoals het leveren van de afgesproken tegenprestatie (rewards).


Artikel 8. Plaatsingsovereenkomst 

 1. Als een mogelijk Project naar het oordeel van Sublimedoing.nl in aanmerking komt voor plaatsing op de Website, leggen Sublimedoing.nl en de Initiatiefnemer(s) de nadere voorwaarden vast in een Plaatsingsovereenkomst.
 2. De Initiatiefnemer(s) is/zijn gehouden op verzoek van Sublimedoing.nl de volgende informatie te verstrekken:
  I. De Initiatiefnemer/rechtspersoon: 

  1. Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6
   maanden), en 
  2. Een kopie identiteitsbewijs van de tekeningsbevoegde
   persoon/personen, afhankelijk van de vermelding op het uittreksel (bij ‘zelfstandig tekeningsbevoegd’: 1 identiteitsbewijs, bij ‘gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)’: identiteitsbewijzen van de bevoegde bestuurders. 
 1. De Initiatiefnemer/natuurlijke persoon:

a. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén
    rijbewijs) + kopie bankafschrift met woonadres, en
b. Een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.
c. Contactgegevens van de Initiatiefnemer(s), inclusief (een) werkend(e) e-mailadres(sen).

 1. Sublimedoing.nl behoudt zich het recht voor een beoordelingsverklaring van een in Nederland geregistreerde registeraccountant of AA-accountant te eisen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Initiatiefnemer(s), indien Sublimedoing.nl dit noodzakelijk acht ter onderbouwing van de verantwoording van Sublimedoing.nl aan de Supporter(s) die een Project steunen of willen steunen.
 1. In de Plaatsingsovereenkomst leggen Sublimedoing.nl en de Initiatiefnemer(s) onder meer het Streefbedrag voor de gezochte financiering en criteria ter beoordeling van de kwaliteit van het Project vast.
 2. De Initiatiefnemer(s) dient/dienen voor de Projectpagina een promotiefilmpje van het Project aan te leveren. 
 3. De Initiatiefnemer(s) plaatst/plaatsen (als hij/zij een eigen website heeft/hebben) op de eigen website een link naar de Website gedurende het Initiatief. 
 4. De Initiatiefnemer(s) is/zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het Project.
 5. De Initiatiefnemer(s) houdt/houden mogelijke Supporters op de hoogte van de actuele voortgang van het project, in ieder geval als volgt:
  a. De Initiatiefnemer(s) houdt/houden bij de uitvoering van het Project de (mogelijke) Supporters regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het Project.
  b. De Initiatiefnemer(s) zal/zullen op verzoek van Sublimedoing.nl binnen de door Sublimedoing.nl daarin gestelde termijn haar Supporters en Sublimedoing.nl op de hoogte stellen van de vorderingen.

  c. De Initiatiefnemer(s) dient/dienen, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen van (mogelijke) Supporters.
  d. De Initiatiefnemer(s) vermeldt/vermelden nieuwe projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk via hun eigen (social)media, en deelt dat met Sublimedoing.nl.
  e. De Initiatiefnemer(s) draagt/dragen er zorg voor dat de Supporter de eventueel afgesproken tegenprestatie ontvangt. 

Artikel 9. Financiering van het Project

 1. De Initiatiefnemer(s) betaalt/betalen voorafgaand aan de plaatsing op de Projectpagina een nader tussen partijen overeen te komen plaatsingsbijdrage aan Sublimedoing.nl
 2. Bij een succesvolle financiering vloeit een nader overeen te komen percentage van het opgehaalde bedrag als fee naar Sublimedoing.nl.
 3. Op verzoek van de Initiatiefnemer(s) kan Sublimedoing.nl een aantal keer per maand een overzicht met betrekking tot de geldelijke Support verstrekken die ontvangen zijn van de verschillende Supporters.  De Initiatiefnemer(s) ontvangt/ontvangen een bestand met de gedoneerde bedragen en de namen en contactgegevens van de Supporters om eventuele tegenprestaties te leveren. Het is niet toegestaan deze (contact)gegevens anders te gebruiken dan te vragen om support, de Supporter op de hoogte te houden van het Project of afspraken te maken over het leveren van tegenprestaties. Het is tevens toegestaan in contact te treden met een Supporter voor het verkopen van diensten of goederen of het verzoeken om meer Support, gedurende de looptijd van het Project, behalve als Supporters hebben aangegeven geen contact (meer) met Initiatiefnemers te willen hebben.  

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Niets in het kader van de dienstverlening door Sublimedoing.nl is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten op het Project over te dragen.
 2. De Initiatiefnemer(s) staat/staan er jegens Sublimedoing.nl voor in dat hij/zij volledig rechthebbende is/zijn ten aanzien van het Project. De Initiatiefnemer(s) vrijwaart/vrijwaren Sublimedoing.nl, de partners van Sublimedoing.nl en alle aan haar gelieerde entiteiten en personen, voor alle aanspraken van derden dat het Project inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door de Initiatiefnemer(s) in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door Sublimedoing.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de Initiatiefnemer(s) worden vergoed. 
 3. Door informatie over het Project ter beschikking te stellen op de Website, staat/staan de Initiatiefnemer(s) ervoor in dat:
  a. Hij/Zij bevoegd is/zijn om die informatie ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
  b. De informatie die door de Initiatiefnemer(s) ter beschikking is gesteld niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Sublimedoing.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van de Initiatiefnemer(s) of enige derde partij voor het gebruik door Sublimedoing.nl van deze informatie op de Website of anderszins;
  c. Hij bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle mogelijke licenties, rapportages en betalingsverplichtingen jegens derden, waaronder, maar niet beperkt tot verplichtingen jegens collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het Project en de Projectpagina. 
 4. Het is/zijn de Initiatiefnemer(s) of andere Gebruiker niet toegestaan om via de Website tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal ter beschikking te stellen:
  a. Dat discriminerend is naar uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend geoordeeld mag worden;
  b. Dat oproept tot geweld of het lastigvallen van een derde/derden;
  c. Dat leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen; 

d. Dat in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materiaal
bevat of daarnaar verwijst;
e. Waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
f. Waarin zonder wettelijke grondslag (persoons-)gegevens verwerkt worden;
g. Waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of privacy-
rechten of waarmee enige andere rechten van Sublimedoing.nl of derden worden
geschonden.

5.Of het door de Initiatiefnemer(s) of andere Gebruiker geplaatste materiaal valt onder de in
    lid 4 genoemde categorieën van verboden content, is ter uitsluitende beoordeling van  
    Sublimedoing.nl.

6. De Initiatiefnemer(s) erkent/erkennen en stemt/stemmen ermee in dat door het beschikbaar
    stellen aan Sublimedoing.nl van bestanden, gegevens en/of materialen in verband met het 

    Project, de Initiatiefnemer automatisch aan Sublimedoing.nl en de aan haar gelieerde
    bedrijven en media verleent:
    a. Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve eeuwigdurende licentie om    
   ( i) bedoelde bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of  
    openbaar te maken in verband met de Diensten van Sublimedoing.nl en (ii) de bestanden,
    de gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken 

    (en dat aan derden toe te staan) in welke media dan ook voor marketing en/of 

    promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Sublimedoing.nl;
  b. Het recht om enige door de Initiatiefnemer(s) ter beschikking gestelde bestanden,
  gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Sublimedoing.nl en van de
  diensten van Sublimedoing.nl en de aan haar gelieerde bedrijven en media, bedoeld of
  onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Sublimedoing.nl
  en de aan haar gelieerde bedrijven en media op welke wijze dan ook aansprakelijk is
  jegens de Initiatiefnemer(s) of jegens een derde. 

7. De Initiatiefnemer(s) en andere Gebruikers vrijwaren Sublimedoing.nl en alle aan haar
    gelieerde rechtspersonen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en
    rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met door de
    Initiatiefnemer(s) of andere Gebruiker geplaatst materiaal op de Website. Deze vrijwaring
    heeft tevens betrekking op alle schade die Sublimedoing.nl lijdt en nog zal kunnen lijden 

    en/of de kosten die Sublimedoing.nl dient te maken in verband met een dergelijke  
    aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten  
    voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 11. Inbreukmelding 

 1.  Sublimedoing.nl zal meldingen van handelingen door de Initiatiefnemer(s) die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Indien u meent dat (een) Initiatiefnemer(s) op de Website inbreuk pleegt op uw rechten, dan wordt u verzocht dat te melden aan Sublimedoing.nl via een e-mail naar info@sublimedoing.nl onder vermelding van “Inbreuk”
 2. De melding bedoeld in lid 3 dient de volgende informatie te bevatten: 

  1. de URL van waar de naar uw mening inbreuk makende Content is te vinden op de Website;
  2. een verklaring dat en waarom er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten;
  3. uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat Sublimedoing.nl contact met u kan opnemen; 
  4. een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in uw melding juist en volledig is en - in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten; 
  5. indien het melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft - een beschrijving van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat u de eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar.
 1. Sublimedoing.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft. 
 1. Indien uit de kennisgeving blijkt dat content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Sublimedoing.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. 
 2. Sublimedoing.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van de content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen, of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Sublimedoing.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is. 
 3. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u Sublimedoing.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade Sublimedoing.nl lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Sublimedoing.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. 
 4. Sublimedoing.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Initiatiefnemer(s) op wie de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Sublimedoing.nl 

 1. Sublimedoing.nl reguleert de communicatie tussen Initiatiefnemer(s) en Supporter(s) niet inhoudelijk. Sublimedoing.nl heeft dan ook geen of ten hoogste een zeer beperkte controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de (verschillende onderdelen van de) tussen Initiatiefnemer(s) en Supporter(s) over en weer uit hoofde van de overeenkomst bestaande rechten en verplichtingen.
 2. Sublimedoing.nl zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Sublimedoing.nl streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden. 
 3. Indien sprake is van technische problemen, is Sublimedoing.nl gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Sublimedoing.nl nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 4. Sublimedoing.nl behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Sublimedoing.nl, de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Sublimedoing.nl nodig is. Indien mogelijk zal Sublimedoing.nl de Gebruiker tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen. 
 5. Sublimedoing.nl is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Eindgebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de Website. 
 6. Een met Sublimedoing.nl overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst benodigde informatie door de Initiatiefnemer(s) aan Sublimedoing.nl is verstrekt. Sublimedoing.nl zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding.
 7. Sublimedoing.nl zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om zich in te spannen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Sublimedoing.nl garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:
  a. dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn,
  b. dat de Diensten aan uw verwachtingen en eisen voldoen,
  c.dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.
 8. Sublimedoing.nl heeft uitdrukkelijk geen invloed op de inhoud van de onderlinge
  communicatie tussen de Initiatiefnemer(s) en de Supporter en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid daarvan. 
 9. Sublimedoing.nl is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Sublimedoing.nl jegens de Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade, in geval van de Initiatiefnemer(s) tot maximaal het bedrag van de binnengekomen en voor hem bestemde gedeelte van de Support, zonder verdere bijkomende schadevergoeding en in geval van ontbinding, voor zover dat mogelijk is, heeft Sublimedoing.nl met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar ongedaanmakingsverplichting voldaan. 
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sublimedoing.nl meldt. 
 11. Voor zover Sublimedoing.nl bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Sublimedoing.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Sublimedoing.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Sublimedoing.nl of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de overeenkomst met Sublimedoing.nl. 
 12. Indien Sublimedoing.nl aansprakelijk is op grond van een van de leden van dit artikel en Sublimedoing.nl zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt. 
 13. Sublimedoing.nl is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 13. Overmacht 

 1. Sublimedoing.nl is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Sublimedoing.nl niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van Sublimedoing.nl en werkstakingen of andere acties door het personeel van Sublimedoing.nl, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen. 
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Sublimedoing.nl te kunnen eisen. 
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

Artikel 14. Ontbinding 

 1. Indien de Initiatiefnemer(s) aan één of meer van zijn/hun verplichtingen jegens Sublimedoing.nl niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, is Sublimedoing.nl te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Plaatsingsovereenkomst per e-mail geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
 2. Indien de behoorlijke nakoming door Sublimedoing.nl ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van Sublimedoing.nl komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Sublimedoing.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Klachten


 1. Bij Sublimedoing.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.


Artikel 16. Inschakeling derden


 1. Sublimedoing.nl is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Sublimedoing.nl is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Sublimedoing.nl impliceert dat de Gebruiker Sublimedoing.nl machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. Sublimedoing.nl neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Sublimedoing.nl is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Sublimedoing.nl.


Artikel 17. Privacy 

Sublimedoing.nl zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. De Gebruiker verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord. 

Artikel 18. Geschillen en toepasselijk recht 

Op de Plaatsingsovereenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Sublimedoing.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Plaatsingsovereenkomst of uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Sublimedoing.nl kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt. 

Amsterdam, maart 2018, Edwin’s Law